Cách Kiểm Tra Dung Lượng Ắc Quy

6671D242-4468-462E-9820-082E44076CBE

Phương pháp duy nhất để đánh giá chính xác dung lượng của ắc quy là phóng qua tải.
Dựa vào data sheet của nhà sản xuất, chỉnh dòng phóng và đo thời gian khi tới điện áp
phóng cuối (1.67 đến 1.85 Vpc cho ắc quy chì acid).
Phương pháp đo nội trở của ắc quy chỉ để tham khảo, không thể kết luận battery xuống cấp nếu nội trở cao (thậm chí cao hơn 50% so với khi xuất xưởng ).
Khuyến cáo từ Midtronics Inc. – công ty sản xuất thiết bị đo nội trở/ điện dẫn ắc quy như
sau :
Công nghệ (đo) điện dẫn được sử dụng để tham khảo về khuynh huớng thay đổi dung
lượng của ắc quy mà thôi. Căn cứ theo tiêu chuẩn IEEE 1188-2005 “Tiêu chuẩn IEEE về
việc thực hành Bảo dưỡng, Kiểm tra và Thay thế ắc quy có van điều tiết (VRLA)”, để
sử dụng các kết quả đo này một cách hữu ích và chính xác, việc đo và đọc kết quả cần phải
được thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày đưa ắc quy vào sử dụng (Trang18). “ Các kết quả này
cần được tham chiếu theo thời gian và ngươì sử dụng cần phải lưu ý tới mọi thay đổi so với
giá trị ban đầu (Trang 18).
Các bước sau cần phải tiến hành để tối ưu hoá quá trình đo và đọc giá trị điện
dẫn/nội trở
1. Xác lập giá trị điện dẫn cơ bản của tổ ắc quy
Cần đo điện dẫn của cả tổ sau đó lấy giá trị trung bình của30% kết quả đo cao nhất.
2. Kiểm tra điện dẫn ắc quy 3 tháng/lần theo tiêu chuẩn IEEE 1188 (trang 5) để theo dõi
khuynh hướng thay đổi củađiện dẫn ắc quy.
3. Hướng dẫn từ IEEE cho việc thay đổi cơ bản điện dẫn như sau : guideline of significant
change as stated in the standard: “Thưòng thì thay đổi từ 30% đến 50% từ giá trị cơ bản
được coi là nghiệm trọng (Trang 19).
Có nhiều công ty viễn thông đã nghiên cứu thực tiễn trong nhiều năm để đưa ra phương
pháp kết luận về dung lượng thông qua đo điện dẫn như sau : British Telecom đã xác lập
ngưỡng đạt/không đạt ở mức 55% giá trị cơ bản (= 45% thay đổi). France Telecom và
nhiều công ty viễn thông Mỹ đặt ngưỡng 60% giá trị cơ bản (= 40% thay đổi). Midtronics đề
xuất ngưỡng 60% (40% thay đổi).
Ắc quy được coi như hết thời gian phục vụ khi dung lượng củanó giảm tới 80% của dung
lượng định mức theo Ah (thử nghiệm tải giả có thể xác định được). 80% dung lượng này
theo Ah tương đương với “khi điện dẫn giảm xuống 60% hoặc 55% giá trị cơ bản”. Không
có công thức tính tương ứng giữa điện dẫn bao nhiêu Siemens để suy ra Ah.
Nếu định sử dụng việc đo nội trở hoặc điện dẫn để đánh giá ắc quy VRLA, cần phải nạp đầy
ắc quy ít nhất 2 ngày. Sau tối thiểu 2 ngày và tối đa 7 ngày, việc đo đạc có thể tiến hành.